Date cu caracter personal

Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Optimal Business Solutions sunt: nume, prenume, domiciliu, serie si număr act identitate, cod numeric personal, semnătura, adresa email personala sau profesionala, număr telefon personal sau profesional, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate, “Date personale” comunicate de către dumneavoastră sau necesare îndeplinirii scopurilor enumerate.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

Scopul și baza juridică a prelucrării

Optimal Business Solutions va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

– în scopul derulării relațiilor contractuale;

– de a recupera creanțe/colecta debite fie în mod direct de către Optimal Business Solutions, fie prin intermediul unorpersoane autorizate în prealabil în baza unor contracte de colaborare/prestare de servicii;

Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de; (i) executarea unor măsuri antecontractuale sau de contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor; (ii)respectarea unei obligații legale; (iii) consimțământul liber exprimat; (iv) executarea unui sarcini deinteres public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Optimal Business Solutionsul; (v) pentru urmărirea intereselor legitime ale Optimal Business Solutions sau ale terților (interesele legitime urmărite de Optimal Business Solutions includ: Îmbunătățirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea serviciilor proprii).

Refuzul Clienților de a transmite către Optimal Business Solutions datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către Optimal Business Solutions a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea executarii contractului.

Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

a)angajaților și colaboratorilor Optimal Business Solutions sau ai societăților partenere Optimal Business Solutions;

b)societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societățile de recuperare creanțe (“Terțe Părți”) care desfășoară activități în outsourcing în favoarea Optimal Business Solutions, în calitatea lor de împuterniciți ai Optimal Business Solutions, a persoanelor fizice împuternicite în acest sens, a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor RGPD si în urma obținerii consimțământului dumneavoastră. În acest din urmă caz, vă informăm că destinatarii datelor aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii de call center, conform drepturilor si obligatiilor asumate contractual, executanți de lucrări, furnizori de servicii, dupa caz.

c)către autoritățile statului (ANAF, ITM, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet etc);

Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Optimal Business Solutions în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală/ contabilă datele vor fi șterse.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 – 21 din RGPD, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor;

e) să vă opuneți prelucrării datelor;

f) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe undispozitiv automat.

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei. În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

– prin e-mail la foto@suport-business.ro sau:

– prin SMS la nr. de telefon 0747 903 545.

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al companiei Optimal Business Solutions, ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată servicii@suport-business.ro.

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.

Call Now Button